Verenigingen & Adviesraden > Kinderraad

Kinderraad

Driemaal per schooljaar vergaderen de kinderen van de kinderraad op het districtshuis. De leden van de kinderraad worden verkozen in het vijfde en zesde leerjaar van elke school uit het district. Zij vertegenwoordigen de ideeën van de medeleerlingen. De kinderraad adviseert het beleid en kan tegelijkertijd in de praktijk de mogelijkheden én beperkingen van een adviesraad ondervinden. Samen denken ze na over wat er beter kan in het district en brainstormen ze ook over de invulling van de ‘doedag’ die jaarlijks plaatsvindt.

Ondersteuning district:
Marlies Gabriëls - staf jeugd
E-mail: vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be