Verenigingen & Adviesraden > Seniorenraad

Seniorenraad

Onder impuls van de dienst seniorenbeleid van de stad Antwerpen werden in mei 2000 de eerste contacten gelegd om in ons district een seniorenraad op te richten. Op 16 oktober 2000 vond de statutaire vergadering plaats en sindsdien is ons district een adviesraad rijker.

Op dit moment telt ons district vier erkende seniorenverenigingen, allen vertegenwoordigd in de seniorenraad. Sinds 2007 kunnen ook vier niet-georganiseerde senioren deel uitmaken van de raad. Dat er een taak is weggelegd voor de seniorenraad in ons district, daar twijfelen we niet aan. Een aanzienlijk deel van de bevolking van ons district mag zich senior noemen en heeft recht op een eigen spreekbuis.

De belangrijkste doelstelling van de seniorenraad is het contact en de samenwerking bevorderen tussen de plaatselijke seniorenverenigingen onderling en de niet-georganiseerde senioren. Men behartigt de seniorenbelangen in ons district en verstrekt op eigen initiatief, of op verzoek van het stadsbestuur en districtsraad, de nodige adviezen.

De seniorenraad organiseert ook activiteiten voor alle senioren, zoals cinemadagen, toneelvoorstellingen, ontmoetingsnamiddagen met optredens, een sportdag, en nog veel meer.

Ondersteuning district
Vrijetijdscentrum De Schelde

E-mail: vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be

Voorzitter: Alex Wens - alex.wens@belgacom.net
Ondervoorzitter: Herlinda Philips - herlinda.philips@skynet.be