Over vc De Schelde > Adviesraden

Op deze pagina

Wat is een adviesraad?

De gemeenteraad kan adviesraden oprichten en beslist over de situaties waarin raadpleging van de adviesraad verplicht is. De gemeenteraad stelt ook de financiële middelen ter beschikking voor het vervullen van de adviserende taken. Voor sommige adviesraden zijn ook wettelijke of decretale verplichtingen voorzien, bijvoorbeeld bij gemeentelijke cultuurraden, jeugdraden of sportraden. Iedereen, zowel individu als vereniging, is welkom om lid te worden van de verschillende raden.

Cultuurraad

De cultuurraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil via haar adviezen aan lokale politici de culturele belangen van alle inwoners behartigen. De cultuurraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers uit socio-culturele verenigingen en cultuurminnende inwoners uit ons district.

In 2013 werd de nieuwe cultuurraad samengesteld en het dagelijkse bestuur verkozen. Ze werken nauw samen met vrijetijdscentrum De Schelde, adviseren het districtsbestuur en informeren de verenigingen in ons district. Kortom, bestuursleden van de cultuurraad zijn actieve netwerkers met een hart voor cultuur en voor de polderdorpen.

Ondersteuning district:
Cultuurantenne: Ellen Van Loenen - vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be

Voorzitter: Magda Heeffer - magda.heeffer@gmail.com
Ondervoorzitter: Philippe Van Iersel - philippe.van.iersel@telenet.be
Secretaris: Bart De Wachter - dewachter.bart@scarlet.be
Bestuursleden: Bertha Dierckx, Danny Roosen, Erik Brants, Joke van den Bergh, François Baten en Jorn Van de Cloot

Jeugdraad

Wat is de jeugdraad?
De jeugdraad is een adviesraad en de officiële spreekbuis voor jongeren. Op deze manier kunnen jongeren inspraak creëren over het jeugdbeleid in het district.

Wie zit er aan tafel?
Maandelijks komen vertegenwoordigers van jeugdverenigingen en individuele jongeren samen om zich te bekommeren om het jeugdbeleid.

Wat is het doel van de jeugdraad?

1. Het jeugdbeleid adviseren.
Het districtsbestuur is verplicht advies te vragen aan de jeugdraad, maar de raad heeft ook altijd het recht om op eigen initiatief advies te geven.
2. Het jeugdbeleid vorm geven.
De jeugdraad organiseert inspraak over het jeugdbeleid en is ook een belangrijke partner bij de opmaak en uitvoering van het jeugdbeleidsplan. De jeugdraad is ook voor het jeugdwerk en anderen de uitstekende plek om eens van gedachten te wisselen, tot gezamenlijke afspraken te komen, programma’s uit te wisselen en om gewoon eens bij te babbelen.
3. Activiteiten organiseren.
De jeugdraad organiseert mee activiteiten op maat van kinderen en jongeren. Dit kan gaan van sport en spel, informatie- en vormingsavonden tot fuiven en optredens. Kom eens een kijkje nemen!

De jeugdraad komt elke derde donderdag van de maand om 19.30 uur samen op het domein van één van de jeugdverenigingen. Neem vooraf contact op met het vrijetijdscentrum om de juiste locatie te weten te komen. 

Ondersteuning district:
Jeugdconsulent: Marlies Gabriëls - vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be

Contactpersonen:
Rick De Vree - rick.devree@hotmail.com
Lindsey Gabriëls - gabriels.lindsey@hotmail.com

Tienerraad

De tienerraad is dé spreekbuis voor tieners van 12 tot en met 15 jaar want op deze manier kunnen ze inspraak creëren over het jeugdbeleid in het district. De leden van de tienerraad komen op eigen initiatief en vertegenwoordigen de tieners uit ons district. Ze komen tweemaandelijks samen in Vrijetijdscentrum De Schelde en denken mee na over het tienerprogramma en -welzijn in het district. Daarnaast heeft de tienerraad ook een signaalfunctie naar het district toe doordat ze hun bekommernissen, problemen of wensen aankaarten.

Ondersteuning district:
Jeugdwerker: Joke Van der Vinck - vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be

Kinderraad

Driemaal per schooljaar vergaderen de kinderen van de kinderraad op het districtshuis. De leden van de kinderraad worden verkozen in het vijfde en zesde leerjaar van elke school uit het district. Zij vertegenwoordigen de ideeën van de medeleerlingen. De kinderraad adviseert het beleid en kan tegelijkertijd in de praktijk de mogelijkheden én beperkingen van een adviesraad ondervinden. Samen denken ze na over wat er beter kan in het district en brainstormen ze ook over de invulling van de ‘doedag’ die jaarlijks plaatsvindt.

Ondersteuning district:
Jeugdconsulent: Marlies Gabriëls - vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be

Seniorenraad

Onder impuls van de dienst seniorenbeleid van de stad Antwerpen werden in mei 2000 de eerste contacten gelegd om in ons district een seniorenraad op te richten. Op 16 oktober 2000 vond de statutaire vergadering plaats en sindsdien is ons district een adviesraad rijker.

Op dit moment telt ons district vier erkende seniorenverenigingen, allen vertegenwoordigd in de seniorenraad. Sinds 2007 kunnen ook vier niet-georganiseerde senioren deel uitmaken van de raad. Dat er een taak is weggelegd voor de seniorenraad in ons district, daar twijfelen we niet aan. Een aanzienlijk deel van de bevolking van ons district mag zich senior noemen en heeft recht op een eigen spreekbuis.

De belangrijkste doelstelling van de seniorenraad is het contact en de samenwerking bevorderen tussen de plaatselijke seniorenverenigingen onderling en de niet-georganiseerde senioren. Men behartigt de seniorenbelangen in ons district en verstrekt op eigen initiatief, of op verzoek van het stadsbestuur en districtsraad, de nodige adviezen.

De seniorenraad organiseert ook activiteiten voor alle senioren, zoals cinemadagen, toneelvoorstellingen, ontmoetingsnamiddagen met optredens, een sportdag, en nog veel meer.

Ondersteuning district
Seniorenconsulent:
An Matthijssens - 
vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be

Voorzitter: Alex Wens - alex.wens@belgacom.net
Ondervoorzitter: Herlinda Philips - herlinda.philips@skynet.be

Sportraad

Om de sportverenigingen en de sportievelingen van het district inspraak in het lokale sportgebeuren te geven werden de sportraden opgericht. In 1996 werd de sportraad voor Berendrecht-Zandvliet-Lillo opgericht. Zij formuleert een advies aan het districtsbestuur. Naast adviseren ondersteunt de sportraad een aantal sportinitiatieven ter bevordering van de sport, zoals de scholenveldloop in september, en worden de bijzondere sportprestaties en -verdiensten in de bloemetjes gezet tijdens de sportlaureatenviering.

Ondersteuning district:
Sportantenne: Benji Aerts – vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be

Voorzitter: Ivo Luyckx - ivoluyckx@gmail.com
Ondervoorzitter: Suzanne Henkes - henkessuzanne@hotmail.com